Nama-nama watak manusia dalam bahasa jawa

Ada berbagai watak manusia yang disebut dalam bahasa jawa aran watake/ sifate wong utawa bocah yang sering terlihat dalam pergaulan sehari-hari. Nama-nama watak tersebut diartikan dalam satu kata untuk mengucapkannya dan memiliki arti pada sifat manusia.

Berikut nama/ aran watak wong atau manusia dalam bahasa jawa:

 1. Adigang = ngandel-endelake kakuwatanne
 2. Adigung = ngandelendelake kaluhurane
 3. Adiguna = ngendel-endelake kapinterane
 4. Ambekdarma = seneng tetulung, welasan
 5. Ambekpati = ora wedi pati
 6. Ambeksiya = seneng nganiaya
 7. Ambeksura = kendel banget
 8. Ambekwani = kendel banget
 9. Alim = pinter tur anteng
 10. Anteng = meneng ora akeh gunem
 11. Andhap asor = ora gumedhe, ora umuk
 12. Bandel = ora cingeng, ora gembeng
 13. Beres = ora duwe niyat ala utawa goroh
 14. Bencirih = gampang kena ing lelara
 15. Berbudi = seneng weweh, loma
 16. Blater = pinter sesrawungan
 17. Mblubud = nekat ora duwe isin
 18. Brangasan = gampang nepsu
 19. Mbrekunung = nggugu karepe dhewe
 20. Cendhala = ala kelakuanne
 21. Centhil = emoh weweh/ medhit
 22. Climut = dhemen nyenyolong
 23. Clingus = isinan, ora kendel sesrawungan
 24. Cluthak = seneng mangan apa-apa
 25. Cubluk = bodho
 26. Cugetan = mutungan, ora sabar
 27. Culika = dhemen ngapusi
 28. Ndableg = ora ngrewes ing pitutur
 29. Dahwen = seneng nacad
 30. Daksiya = seneng mara tangan
 31. Delap = seneng nganiaya
 32. Ndhendheng = Angel dituturi
 33. Drengki = meri marang kabegjane liyan
 34. Ndhugal = kurang ajar
 35. Gathekan = Gampang ngerti, lantip
 36. Gembeng = Gampang nangisan
 37. Geleman = Manutan, gampang gelem
 38. Gemi = Pinter ngirit, nganggone
 39. Getapan = Gampang kagel
 40. nggragas = Seneng memangan sing kurang patut
 41. Jail = Seneng gawe piala / usil
 42. Jirih = Ora kendel / weden
 43. Julig = Pinter nindakake bab ala
 44. Kemproh = Ora resikan
 45. kendel = Duwe kewanen
 46. Kesed = Ora oyan gawe
 47. Kethul = Ora gampang ngerti
 48. Loma = Seneng weweh
 49. Lonjo = Guneme sak wiyah-wiyah
 50. Lugu = Kaya apa anane
 51. Melikan = Gampang tuwuh rasa kepingin nduweni
 52. Mentahn = Ora duwe rasa welas
 53. Meren = Gampang meri
 54. Mopo = Ora gelem nglakoni
 55. Murka = Kumudu-kudu tanpa akeh dhewe
 56. Muthakil = Sugih akal kanggounthunge dhewe
 57. Ngebreh = Mbuwang dhuwit, boros
 58. Panasten = Seneng manasi liyane marga meri
 59. Parawadulan = Seneng wadul
 60. Prasaja = Beres
 61. Sabar = Ora gampang nesu, sareh anggone
 62. Saen = Ora isinan
 63. Satiti = Sarwa ngati-ati
 64. Slingkuh = Ora beres
 65. Srakah = Kumudu-kudu oleh akeh dhewe
 66. Srei = Kumudu-kudu njaluk menang
 67. Sumanak = Rumaket ing pamitran
 68. Semelangan = Gampang sumelang
 69. Sumungah = Seneng umuk
 70. Taberi = Sregep serta tlaten
 71. Takad = Kuwat nahan lara
 72. Tambeng = Manut karepe dhewe
 73. Tegelan = Ora duwe rasa rikuh, mentalan
 74. Temen = Or dhemen goroh
 75. Tumbak = Seneng wadul cucukan
 76. Ugal-ugalan = Kurangajar
 77. Ugungan = Dituruti sapanjalukane
 78. Umpakan = Seneng dialem
 79. Wangkal = Ora nurutan
 80. Wasis = pinter
 81. Wekel = sregep serta tumemen

Leave a Reply