pamilihane tembung bahasa jawa

Tembung bisa di udhal manut wandane lan kudu adhedhasar tembung linggane /menawa tembung andhahan (kata bisa di penggal berdasarkan suku kata dan mesti mendapatkan kata dasar)

tuladha/ contoh:
– dolan : do -lan
– dolanan :do-lan-an
– maju : ma-ju
– kemajon : ke-ma-jon

dalam bahasa jawa jenis tembung jawa ada 2 yaitu:
1. tembung lingga, adalah tembung sing durung owah saka asale (kata yang belum berubah dari dasarnya). tuladha/ contoh:
– lap, ban, gas, tas, tang, bor dll (1wanda tembung wod)
– maca, buku, guru dll (2 wanda/suku kata)
– samodra, segara, gamelan dll (3 wanda/suku kata)

2. tembung andhahan (kata jadian)
yaiku tembung sing wis owah saka asale (yaitu kata yang sudah berubah dari asalnya)
contoh :
– tulisane
– piwulang
– mlayu
– mlaku
– numpak
– balekna
– omahe
– makani
– kotuku
– nyaponi
– ngresiki
– golekna

tembung andhahan di bagi menjadi 5 macam:
1. tembung lingga oleh : ater-ater (awalan)
– ater-ater: a(ma)
a + kudhung : akudhung
a + tulis : atulis
a + karya : akarya

– ater-ater:ka
ka + gawa : kagawa
ka + tuku : katuku
ka + tabrak : katabrak

– ater-ater: dak,ko,di
dak + suwek : daksuwek
ko + suwek : kosuwek
di + disuwek : disuwek

– ater-ater:n,ny,ng,m
n + tandur : nandur
ny + sapu : nyapu
ng + ombe : ngombe
m + pundhut : mundhut

– ater-ater:kuma,kami,kapi
kuma + lancang : kumalancang
kami + gila (n) : kamigilan
kapi + tuna (n) : kapitunan

2. tembung panambang (akhiran)
– panambang:ku,mu,e
buku + ku : bukuku
buku + mu : bukumu
buku + e : bukune
sega + e : segane

– panambang :an
pangan + an : panganan
turu + an : turon (bukan turuan)
lali + an : lalen (bukan lalian)
paro + an : paron (bukan paroan)

– panambang:i
suwek + i : suweki
ombe + i : ombeni (bukan ombei)
tuku + i : tukoni (bukan tukui)

– panambang:a,nam,ana,en
jupuk + a : jupuka
jupuk + na : jupukna
jupuk + ana : jupukana
jupuk + en : jupuken
sapu + a : (ny)sapu+a: nyapua
sapu + na : sapokna (bukan sapuna)
sapu + ana : saponana(bukan sapuana)

– panambang:ake
tulis + ake : tulisake
tuku + ake : tukokake (bukan tukuake)

– panambang :ne,ing
laku + ne : lakune
abang + ing : abanging : abange
wujud + ing : wujuding : wujude

3. seselan
– seselan :in
sigar + in s + in + igar : sinigar
tugel + in t + in + ugel : tinugel

– seselan :um
teka + um t + um + eka : tumeka
tindak t + um + indak : tumindak

– seselan :L,r
thudung + l t+l+udhung :tludhung
siwer +l s+l+iwer : sliwer
kelip +r k+r+elip :krelip

4. tembung rangkep
a. tembung rangkep dwilingga
– tembung lingga padha swara, contohnya : mlaku-mlaku, bapak-bapak, kanca-kanca, abang-abang, bocah-bocah dll
– tembung dwilingga salin swara, contohnya bola-bali, wira-wiri, gonta-ganti, mloya-mlayu, dll
– tembung dwilingga semu, contoh: andheng-andheng, ondhe-ondhe, undhur-undhur, athi-athi dll
b. tembung rangkep dwipurwa
– laku : lelaku
– mala : memala
– tuku : tetuku
– guyu : geguyu
c. tembung rangkep dwiwasana
– busik : besisik
– bunyik : benyinyik

Leave a Reply