pribahasa jawa dan artinya

N
285. Nabok nyilih tangan
– tumindak ala kanthi kongkonan wong liya
– berbuat jahat dengan menyuruh orang lain melakukannya

286. ngagar metu kawul
– ngojok-ngojoki supaya dadi pasulayan, nanging ora mempan
– mempengaruhi orang lain tapi tidak mempan

287. ngajari bebek nglangi
– penggaweyan sing ora ana paedahe
– pekerjaan yang tidak ada gunanya

288. ngalasake negara
– wong sing ora manut pranatane negara
– orang yang tidak mau mengikuti aturan negara

289. ngalem legining gula
– ngalembana kapintarane wong kang pancene pinter
– memuji kepintaran orang yang memang sudah pintar

290. ngaturake kidang lumayu
– ngaturake barang kang wis ora ana
– menjanjikan barang yang sudah tidak ada

291. nglungguhi klasa gumelar
– nindaake pegaweyan kang wis tumata
– melakukan pekerjaan yang sudah jadi

292. ngontragake gunung
– wong cilik asor bisa ngalahake wong luhur gede
– orang biasa bisa menyaingi orang besar

293. nguthik-uthik macan gedhe
– njarag wong kang wis lilih nepsune
– sengaja mengganggu orang yang sedang emosi

294. nguyahi segara
– weweh marang wong sugih kang ora ana pituwase
– ngajari orang yang lebih pintar

295. nucuk ngiberake
– wis dusuguhi mangan, mulih mberkat
– sudah dikasih masih minta lebih

296. nututi layangan pedhot
– nggoleki barang sepele kang wis ilang
– mencari barang sepele yang sudah hilang

297. nyangoni kawula minggat
– ndandani barang kang tansah rusak
– melakukan hal yang tidak perlu dilakukan karena akan rugi sendiri

298. nyolong pethek
– tansah mleset saka pemetheke
– perkiraannya selalu tidak tepat

299. Nandur pari jero
– Gawe kabecikan marang wong liya kanthi pangarep-arep bisa nampa piwales
– berbuat baik kepada orang lain tapi mengharapkan imbalan

300. Nandur wiji keli
– Ngopeni turune wong luhur
– menjaga tidurnya orang kaya

301. Ngangsu banyu ing kranjang
– Meguru, sawise oleh ngelmu ora dipigunakake
– belajar, setelah pintar tidak digunakan ilmunya
302. Ngandhut godhong randhu
– Pepindhane wong guneme mencla-mencle
– orang yang suka berbicara plin plan

303. Ngalasake negara
– Wong tumindak sageleme dhewe, ora ngelengi aturan.
– orang yang berbuat semaunya sendiri, tidak mentaati aturan

304. Ngaub awar-awar
– Ngenger utawa ngawula marang wong sekeng, wong sing ora sugih utawa ora duwe panguwasa
– berlindung kepada orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa

305. Ngaturake kidang lumayu
– Nuduhake rejeki sing angel pangalape
– memberikan rejeki yang susah di raih

306. Nggarap sari
– nggarap toya, menstruasi

309. Nggayuh ing tawang
– Wong duwe pepenginan sing tangeh bisa kaleksanan
– orang yang mempunyai kemauan, namun lama bisa terlaksana

310. Nggugat kayu aking
– Nggugat wong sing wis mati
– menuduh orang yang sudah mati

311. Nglancipi singating andaka
– Nenangi (membangunkan) nepsune wong sarana diwaduli apa-apa sing njalari ora senenge atine
– membangkitkan emosi orang

312. Nglaler wilis
– Wong nglakoni panggawe nistha
– orang yang melakukan perbuatan nista

313. Nglangkahi oyod mimang
– Bingung
– orang yang sedang dalam kebingungan

314. Ngubak-ubak banyu bening
– Gawe rerusuh ing panggonan kang wis tentrem
– berbuat onar ditempat yang damai

315. Nrenggiling hangapi mati
– Katone ora nggatekake barang sing lagi dirembug, nanging satemene nggatekake banget
– kelihatannya tidak menyimak pembicaraan yang dibicarakan, namun sebenernya sangat mendengarkan

316. Nyalulu nruwelu
– Wong mara menyang omahe wong duwe gawe nanging satemene ora diundang
– tamu tak diundang

317. Nyawat abalang wohe
– Wong lanang ngarah wanita alantaran sedulure wong wadon iku
– laki-laki yang meminang wanita karena di jodohkan oleh saudaranya

318. Nyundhang bathang bantheng
– Njunjung wong gedhe sing wis apes
– mengangkat orang besar yang sudah tidak berpengaruh

319. Nyumur gumuling
– Wong sing babar pisan ora bisa nyimpen wewadi, yen krungu warta sing wadi dicritakake kabeh
– orang yang tidak bisa menyimpan rahasia

320. Nguthik-uthik macan dhedhe
– ganggu gawe wong sing lilih nepsune
– mengganggu orang yang gampang emosi

Leave a Reply