pribahasa jawa dan artinya

G.
148. Gagak nganggo elare merak
– Wong cilik sing uripe,panggonane lan sapanunggalane kaya wong gedhe.
– orang kecil yang hidupnya berpenampilan dan berperilaku seperti orang kaya

149. Gajah marani wantilan
– Njarag marani kacilakan.
– sengaja mendatangi masalah

150. Gajah ngidak rapah
– Wong kang nerak wewalere dhewe.
– orang yang melanggar aturannya sendiri

151. Gambret singgang merkatak ora ana sing ngopeni
– Prawan kenes ora ana sing nglamar jalaran ora ana priya sing seneng ngalap bojo.
– perempuan cantik tidak ada yang melamar karena tidak ada laki-laki yang mau menjadikanya istri

152. Gandane arum jamban
– Banger banget.
– bau busuk

153. Ganti watang
– Ganti pegaweyan
– ganti pekerjaan

154. Gantung kepuh
– Ora duwe sandhangan kanggo salin.
– tidak memiliki baju buat ganti

155. Garing-garing anggere garang
– Senajan mlarat nanging aja nganti ngisin-isini.
– meskipun miskin tapi jangan membuat malu

156. Gedhang apupus cindhe
– Kabegjan kang elok banget
– keberuntungan yang bagus banget

157. Gedhe dhuwur ora pangur
– Wis dewasa durung ngerti tatakrama
– orang yang sudah dewasa tapi tidak tau sopan santun

158. Gedhe endhase
– Kumalungkung ; gumedhe ; angkuh.
– besar kepala, angkuh

159. Gemblung jinurung, edan kuwarisan
– Ugal-ugalan nanging tansah slamet.
– semaunya sendiri namun selalu selamat

160. Geni pinanggang
– Lagi nesu tampa wewadul, saya mundhaqk nesune.
– kalau sudah marah langsung besar

161. Gentho tlesor
– Wong ala nyenyolong ing paran.
– orang jahat mencuri di jalan

162. Glathik sakurungan
– Wong-wong sing wis golong-gilig.
– orang yang sudah seia sekata

161. Gliyak-gliyak yen tumindak
– Senajan kanthi alon, yen terus ditandangi, suwe-suwe mesthi bakal rampung.
– pelan-pelan jika dikerjakan akan selesai

163. Glundhung semprong
– Wanita nalika wiwit bebrayan karo priya ora nggawa apa-apa.
– perempuan yang tidak membawa apap-apa saat berumah tangga dengan laki-laki

164. Giri lusi janma tan kena ingina
– jangan gampang menghina orang yang tampaknya miskin atau berpenampilan sederhana Sebab, bisa saja dia justru memiliki kemampuan/pengetahuan setinggi gunung.

165. Golek klimising lambe
– Golek suguhan.
– mencari makanan

166. Gong lumaku tinabuh
– Kumudu-kudu ditakoni.
– buru-buru ditanyai

167. Gong muni sasele
– Mriksa perkara lagi ngrungokake guneme wong siji, wongsijine durung ditakoni.
– belum mau berbicara

168. Greget-greget suruh
– Nesu nanging ora kawetu
– marah tapi tidak besar

169. Gudhang rempelas
– Pinter ngapusi
– pandai berbohong

170. Gumembrang ora adang
– Mung nggetak thok sarana swara.
– hanya berani gertakan saja, padahal penakut

171. Gupak pulut ora mangan nangkane
– Melu kangelan ora melu ngrasakake pituwase.
– ikut berusaha tapi tidak menikmati hasilnya

172. Guru aleman
– Seneng dialembana.
– suka di manja/ dipuji

173. Guru Bakal
– calon guru

174. Guru dadi
– Samubarang kang wis dadi dandanan
– guru beneran

175. Guru lagu
– Dhong-dhinge swara ing pungkasane tembang Macapat.

176. gajah kalingan suket teki
– lair lan batine ora padha
– mulut dan hatinya tidak sama

177. gajah perang karo gajah, kancil mati ing tengah
– orang besar bertengkar dengan orang besar, orang kecil jadi korban

178. gawe luwangan nggo ngurugi luwangan
– golek utangan kanggo nutupi utang
– mencari hutang untuk menutup hutang/ gali lobang tutup lobang

Leave a Reply