tembung Candrane manungsa lengkap

Candrane manungso adalah sebuah kalimat terusan untuk mengiaskan tentang suatu bentuk dari fisik manusia atau hewan dengan tujuan agar lebih menarik dan bagus. Atau dalam bahasa jawa unen – unen saemper pepindhan kang surasane mawa tetandingan sarta ngemu teges mirip utawa memper. Kang dicandra baba becike lan mengku ngalem kaendahan.

Contoh tembung candrane manungso=

 1. Alise                =  nanggal sepisan
 2. astane              =  nggendhewa gadhing
 3. athi-athine       =  ngudhup turi
 4. awake              =  ramping
 5. bangkekane     =  nawon kemit
 6. bathuke           =  nyela cendhani
 7. bokonge          =  menjang ngilang
 8. brengose          =  nglaler menclok, nguler keket
 9. cahyani            =  sumunu/sumunar, ngalentrih
 10. drijine              =  mucuk eri
 11. godhege          =  simbar rumembun
 12. gulune             =  ngelung gadhung, ngolan-olan
 13. eseme              =  kaya madu pinastika, pahit madu
 14. idepe               =  tumenga ing tawang
 15. irunge              =  mencana pinatar, mbangir, ngudhup mlathi
 16. kempole           =  ngembang pudhak, nyikil walang
 17. lakune              =  macan luwe, mager timun
 18. lembehane       =  mblarak sempal
 19. lambene           =  manggis karengat, nggula satemik
 20. lengene            =  nggendhewa pinentang
 21. mripate            =  mblalak-mblalak, damar kanginan
 22. netrane                        =  liyep alindri
 23. pakulitane        =  ngulit langsep, ireng manis
 24. pamulune         =  ambengle kiris, prada binabar
 25. pawakane        =  gagah pidegsa, ramping
 26. pipine              =  nduren sajuring
 27. polatane           =  ruruh jatmika
 28. praene              =  sumunar
 29. pundhake        =  nraju emas
 30. rambute           =  ngandhan-andhan, ngembang bakung
 31. sinome             =  micis wuncah, mbibis mabur
 32. slirane              =  sedhet singset
 33. solahe              =  merak ati
 34. susune             =  nyengkir gadhing
 35. swarane           =  ngombak banyu
 36. tangane            =  nggendhewa pinentang
 37. tungkake         =  bunder lir jinangka
 38. ulate                =  sumeh/sumunar
 39. untune             =  miji timun
 40. untune (sisigane)         =  ngelar kombang
 41. wange              =  ngungkal gareng,nyangkal putung
 42. watake             =  andhap asor
 43. wentise            =  mukang gangsir, ndamen meteng

Leave a Reply